2019 ஆம் ஆண்டில் சாங்ஜியாங் மாவட்டத்தில் உயர் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கான முன்மொழியப்பட்ட விருதுகளின் பட்டியலில் அறிவிப்பு

“ஜி 60 அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நடைபாதையில் உயர் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் வளர்ச்சியை விரைவுபடுத்துவதற்கான சாங்ஜியாங் மாவட்டம்” (ஹுசோங் ஃபுகுய் [2019] எண் 23) என்ற ஆவணத்தின் ஆவிக்கு ஏற்ப, 2019 சாங்ஜியாங் மாவட்ட உயர் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தை வழங்க உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது 524 நிறுவனங்களுக்கு விருது மற்றும் ஆதரவு. பட்டியல் (விவரங்களுக்கான இணைப்பைக் காண்க) விளம்பரப்படுத்தப்பட்டு பொது கண்காணிப்புக்கு உட்படுத்தப்படும்.

விளம்பர காலம் வெளியிடப்பட்ட நாளிலிருந்து 5 வேலை நாட்கள். உங்களுக்கு ஏதேனும் ஆட்சேபனைகள் இருந்தால், தயவுசெய்து உங்கள் உண்மையான பெயருடன் மாவட்ட அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆணையத்தை தொடர்பு கொண்டு எழுத்துப்பூர்வ கருத்துக்களை வழங்கவும்.

தொடர்பு எண்: 37735540 37735547

இணைப்பு: 2019 ஆம் ஆண்டில் சாங்ஜியாங் மாவட்டத்தில் உயர் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கான முன்மொழியப்பட்ட விருதுகளின் பட்டியல்

ஷாங்காயின் சாங்ஜியாங் மாவட்ட அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் குழு

 

2019 ஆம் ஆண்டில் சாங்ஜியாங் மாவட்டத்தில் உயர் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கான முன்மொழியப்பட்ட விருதுகளின் பட்டியல்

序号

企业 名称

奖励 类别

金额 (万元

1

洞 舟 实业

首次 认定

20

2

海凯森 环保 科技

首次 认定

20

3

昕 沐 化学

首次 认定

20

4

存 数据 技术 (上海

首次 认定

20

5

裕 诗 实业

首次 认定

20

6

发 之 源

首次 认定

20

7

世 禹 精密

首次 认定

20

8

籁 电气 (上海)

首次 认定

20

9

微行 炉 业

首次 认定

20

10

东 铁 五金

首次 认定

20

11

知 此 电子

首次 认定

20

12

驰 法 电子

首次 认定

20

13

成 峰 流体

首次 认定

20

14

宏 端 精密

首次 认定

20

15

英 硕 自动化

首次 认定

20

16

源 豪 检测

首次 认定

20

17

锐 服 环境

首次 认定

20

18

傲 工 科技

首次 认定

20

19

源 控 自动化

首次 认定

20

20

馨 远 医药

首次 认定

20

21

鲸 娱乐 设备 (上海

首次 认定

20

22

令 慈 (上海) 自动化

首次 认定

20

23

花猫 环境 科技

首次 认定

20

24

纺 联 检 (上海 技术 服务

首次 认定

20

25

经 世 电子

首次 认定

20

26

品 依 数据

首次 认定

20

27

耐 润 工业 设备 (上海

首次 认定

20

28

海南 邑 软件

首次 认定

20

29

程 富 环境

首次 认定

20

30

因 系统工程 (上海)

首次 认定

20

31

(上海) 真空 设备

首次 认定

20

32

立新 电器 控制

首次 认定

20

33

海基 深 仪器

首次 认定

20

34

长 开 电气

首次 认定

20

35

颢 汉 数字

首次 认定

20

36

海摩 象 网络

首次 认定

20

37

孚 视 医疗

首次 认定

20

38

必 科 净化 设备 (上海

首次 认定

20

39

微 智能 科技 (上海

首次 认定

20

40

酬 勤 家俱

首次 认定

20

41

海纳科 助剂

首次 认定

20

42

联 净化 技术 (上海

首次 认定

20

43

玖 银 电子

首次 认定

20

44

海伽 易 信息

首次 认定

20

45

永 育 信息

首次 认定

20

46

智能 装备 (上海)

首次 认定

20

47

海格尼特 控制 技术

首次 认定

20

48

海维努 信息 科技

首次 认定

20

49

樱花 化 研 化工 科技

首次 认定

20

50

罗 (上海) 机器人

首次 认定

20

51

海 业 机电

首次 认定

20

52

印 序 生物

首次 认定

20

53

黑 捷 士

首次 认定

20

54

海多宁 生物 科技

首次 认定

20

55

讯 斐 信息

首次 认定

20

56

洁 臣 水处理

首次 认定

20

57

砾 烽 智能

首次 认定

20

58

海朗 蔚 环保

首次 认定

20

59

海赛林 科技

首次 认定

20

60

景仁 医疗 科技

首次 认定

20

61

先 码 信息

首次 认定

20

62

天 泽 机电

首次 认定

20

63

新 剑 机电 科技 发展

首次 认定

20

64

虎 宝 网络

首次 认定

20

65

大 聚 信息

首次 认定

20

66

勇 通 市政 工程 维护

首次 认定

20

67

天 覆 信息

首次 认定

20

68

光 韵 达 数字 医疗

首次 认定

20

69

卡 堂 网络

首次 认定

20

70

斟 众 新 材料 科技

首次 认定

20

71

得 豆 信息

首次 认定

20

72

宗 辰 网络

首次 认定

20

73

佳 力士 机械

首次 认定

20

74

海拜恩 机械 制造

首次 认定

20

75

传感 技术 (上海)

首次 认定

20

76

一 谈 网络

首次 认定

20

77

明 材 教育

首次 认定

20

78

海克 立 司 帝 软件

首次 认定

20

79

伶 尔 亿 环境 工程

首次 认定

20

80

广 亿 信息

首次 认定

20

81

迅 志 图像

首次 认定

20

82

炉 石 信息

首次 认定

20

83

三 朗纳米 技术

首次 认定

20

84

天诚 比 集

首次 认定

20

85

视 森 智能 科技 (上海

首次 认定

20

86

汉 熵 新 材料 科技

首次 认定

20

87

楚 岳 实业

首次 认定

20

88

临港 至 胜 物 联网

首次 认定

20

89

鸿 康 电器

首次 认定

20

90

海安弗柯林 工业 科技

首次 认定

20

91

数 深 智能

首次 认定

20

92

海奥 龙 星 迪 检测

首次 认定

20

93

电 姆 机器人

首次 认定

20

94

兴 韬 五金

首次 认定

20

95

均 诺 汽车

首次 认定

20

96

咖啡 猫 文化

首次 认定

20

97

齐 网 网络

首次 认定

20

98

申 菲 激光 光学 系统

首次 认定

20

99

聪 巢 信息

首次 认定

20

100

海赫 立 智能

首次 认定

20

101

畅 荔 智能

首次 认定

20

102

皋 奋 工业

首次 认定

20

103

幂 方 电子

首次 认定

20

104

商 赛 科技

首次 认定

20

105

昊 量 光电

首次 认定

20

106

骑 骠 动物 保健 品

首次 认定

20

107

集 承 环保

首次 认定

20

108

环 欣诺 机电 设备 制造

首次 认定

20

109

海伊川 水 塑料

首次 认定

20

110

拓 密封 绝缘 技术 (上海

首次 认定

20

111

消 智能 科技 (上海

首次 认定

20

112

豫 源 电力

首次 认定

20

113

凯斯 大 岛 精密 电子

首次 认定

20

114

新 洲 包装

首次 认定

20

115

漫 (上海) 电子

首次 认定

20

116

明 汽车 科技 (上海

首次 认定

20

117

研 材料 科技 (上海

首次 认定

20

118

医 贝 激光

首次 认定

20

119

理想 万里 晖 薄膜 设备

首次 认定

20

120

国 龙 仪器

首次 认定

20

121

铮 信 生物

首次 认定

20

122

卡 机器人 制造 (上海

首次 认定

20

123

旭 虹 精密 模具 制造

首次 认定

20

124

海莫 派 新 材料 科技

首次 认定

20

125

海瑞 起 新 材料 科技

首次 认定

20

126

安 恪 企业 管理 咨询

首次 认定

20

127

佳 谷 模具

首次 认定

20

128

航 裕 电源

首次 认定

20

129

懒 狐 信息

首次 认定

20

130

以 贤 智能 科技 (上海

首次 认定

20

131

家用 电梯 (上海)

首次 认定

20

132

楷 威 光电

首次 认定

20

133

海赛迪斯 环保 科技

首次 认定

20

134

()

首次 认定

20

135

财 治 食品

首次 认定

20

136

骅 骝 电子

首次 认定

20

137

海纽贝滋 营养 乳品

首次 认定

20

138

云汉 软件 技术

首次 认定

20

139

海狄兹 精密 机械

首次 认定

20

140

赛 复 智能

首次 认定

20

141

华 迪 建筑 五金 件

首次 认定

20

142

英 盛 分析

首次 认定

20

143

汭 (上海) 自动化

首次 认定

20

144

诚 淘 机械

首次 认定

20

145

睿 翊 医疗

首次 认定

20

146

仕 (上海) 新 能源

首次 认定

20

147

新 蕊 光电

首次 认定

20

148

帝 安 机械

首次 认定

20

149

联 元 智能

首次 认定

20

150

海伊 纯 实业

首次 认定

20

151

洁 维 生物

首次 认定

20

152

洋洋 大多 利 五金 制品

首次 认定

20

153

海南 库 新 能源 技术

首次 认定

20

154

恒 (上海) 信息

首次 认定

20

155

海毓 鸣 网络

首次 认定

20

156

君 信 印

首次 认定

20

157

舟 润 实业

首次 认定

20

158

柳 智 科技

首次 认定

20

159

神 智能 设备 (上海

首次 认定

20

160

柒 合 城市 家具 发展

首次 认定

20

161

乘法 商务 咨询

首次 认定

20

162

海索鲁 馨 自动化

首次 认定

20

163

优 加利 健康

首次 认定

20

164

睿 客气 动

首次 认定

20

165

海普恩海 汇 医学 检验 所

首次 认定

20

166

兆 莹 自控

首次 认定

20

167

优 也 信息

首次 认定

20

168

中 科 教育 装备 集团

首次 认定

20

169

祥 仓 包装

首次 认定

20

170

阅 凡 自动化

首次 认定

20

171

旅 展 装饰

首次 认定

20

172

工 动力 科技 (上海

首次 认定

20

173

海泽 厘 精密 机电 科技

首次 认定

20

174

贤 日 测控

首次 认定

20

175

海岳 源 环境

首次 认定

20

176

环 数 信息

首次 认定

20

177

进 电子 科技 (上海

首次 认定

20

178

华 支 电子

首次 认定

20

179

海辛 渐 新 能源 科技

首次 认定

20

180

施 依 洛

首次 认定

20

181

润 牧 机电

首次 认定

20

182

贤 世 智能

首次 认定

20

183

海凯 璟 生物

首次 认定

20

184

馨 正 信息

首次 认定

20

185

帝 广 机电 工程 技术

首次 认定

20

186

海赛奕 机器人 科技

首次 认定

20

187

孚 邦 实业

首次 认定

20

188

实业 (上海

首次 认定

20

189

节能 技术 (上海)

首次 认定

20

190

莹亮 照明 科技

首次 认定

20

191

恒 脉 陶瓷

首次 认定

20

192

海思恩 装备 科技

首次 认定

20

193

海艾 骏 机械

首次 认定

20

194

珍 (上海) 智能

首次 认定

20

195

海思 彤 科技

首次 认定

20

196

海戈吉 网络 科技

首次 认定

20

197

袁 拓 自动化

首次 认定

20

198

必 趣 医疗

首次 认定

20

199

海雷林 工业 设备

首次 认定

20

200

盛 普 机械

首次 认定

20

201

柏格仕 厨卫

首次 认定

20

202

东 晟 源 日 化

首次 认定

20

203

信 标 机械

首次 认定

20

204

求 精 实业

首次 认定

20

205

郁 笙 电子

首次 认定

20

206

盘 毂 动力

首次 认定

20

207

春 照 实业

首次 认定

20

208

邻 新 能源 科技 (上海

首次 认定

20

209

必 尔 生物 工程 (上海

首次 认定

20

210

海达 巧 康 新 材料

首次 认定

20

211

正 菏 智能 设备 制造

首次 认定

20

212

海艾 澜 达 环保 科技

首次 认定

20

213

涵 润 汽车

首次 认定

20

214

成 运 医疗

首次 认定

20

215

中 维 检测

首次 认定

20

216

韧 致 医药

首次 认定

20

217

机电 (上海

首次 认定

20

218

银 晓 科技

首次 认定

20

219

超 彩 油墨

首次 认定

20

220

孚 建筑 安全 科技 (上海

首次 认定

20

221

宝 时 供应 链 管理

首次 认定

20

222

奔 鼎 机电 设备 制造

首次 认定

20

223

(上海) 医疗 用品

首次 认定

20

224

樱花 塑料 制品

首次 认定

20

225

海瑞 以 森

首次 认定

20

226

海奕 己 信息

首次 认定

20

227

汉 狮 智能

首次 认定

20

228

通 正 铝合金 结构 工程

首次 认定

20

229

海卢 宏 精密

首次 认定

20

230

锐 伟 电子

首次 认定

20

231

派 诺 化工

首次 认定

20

232

海佐 尚智诚 产品 品牌 设计

首次 认定

20

233

寅 客 网络

首次 认定

20

234

海菲 姿 服饰

首次 认定

20

235

众 潮 信息

首次 认定

20

236

弗 (上海) 技术

首次 认定

20

237

建 高分子 (上海)

首次 认定

20

238

圣 治 光电

首次 认定

20

239

乐 荟 包装

首次 认定

20

240

海芮 豪 石油 设备 有限

首次 认定

20

241

儿 谷 (上海) 教育

首次 认定

20

242

海伯 栎 新 材料 科技

首次 认定

20

243

携 (上海) 新 材料

首次 认定

20

244

网 钜 信息

首次 认定

20

245

李氏 复 大 机电 科技

首次 认定

20

246

海博科尼 制冷 设备

首次 认定

20

247

喆 自动化 系统 (上海

首次 认定

20

248

进贤 机电 科技

首次 认定

20

249

医 时 信息

首次 认定

20

250

茸 净 环保

首次 认定

20

251

海博 栋 化学

首次 认定

20

252

异 智能 技术 (上海

首次 认定

20

253

绿 羽 节能

首次 认定

20

254

明 励 机械

首次 认定

20

255

帆 铭 机械

首次 认定

20

256

伟 隆 包装

首次 认定

20

257

策 度 自动化

首次 认定

20

258

弘 卓 网络

首次 认定

20

259

优异 达 机电

首次 认定

20

260

海艾 瓷 传感

首次 认定

20

261

力 盛 赛车

首次 认定

20

262

明 署 科技

首次 认定

20

263

执 格 信息

首次 认定

20

264

天 美 天平

首次 认定

20

265

众 新 五金

首次 认定

20

266

颀 普 静电

首次 认定

20

267

鼎 州 光电

首次 认定

20

268

英 弘 教育

首次 认定

20

269

云 主 智能

首次 认定

20

270

海 梵 控制

首次 认定

20

271

云 懋 空气 处理 设备

首次 认定

20

272

海曼杰 汽车 精密

首次 认定

20

273

耐 可 艾克 (上海)

首次 认定

20

274

海波赫 驱动 系统

首次 认定

20

275

光电子 科技 (上海)

首次 认定

20

276

科 年 电气

首次 认定

20

277

(上海) 医疗 科技

首次 认定

20

278

梵 思 汽车 技术 服务

首次 认定

20

279

骊 建材 (上海)

首次 认定

20

280

而 科 电 材 (上海

首次 认定

20

281

慈 元 阁 文化 传播

首次 认定

20

282

海泰尔 包装 材料

首次 认定

20

283

美 客 铝

首次 认定

20

284

恒 敬 电力

首次 认定

20

285

沪 歌 智能

首次 认定

20

286

皓 固 机械

首次 认定

20

287

温 亨 电气

首次 认定

20

288

星星 橡胶 制品

首次 认定

20

289

泉 超 电子

首次 认定

20

290

海凯 橙 家具

首次 认定

20

291

芙 医药 科技 (上海

首次 认定

20

292

海凯仕 泵业 集团

首次 认定

20

293

海普 临 智能 机电 设备

首次 认定

20

294

众 冠 智能

首次 认定

20

295

裕 继 金属

首次 认定

20

296

忆 尧 信息

首次 认定

20

297

曌 睿 信息

首次 认定

20

298

高 邦 印刷

首次 认定

20

299

具 嘉 电子

首次 认定

20

300

大 汇 塑

首次 认定

20

301

劲 (上海) 自动化

首次 认定

20

302

竞 信 网络

首次 认定

20

303

福聚 生 实业

首次 认定

20

304

海艾 逻 思 智能 设备

首次 认定

20

305

海嘉 及 精密

首次 认定

20

306

海沃凌 信息 科技

首次 认定

20

307

连 聚 (上海) 网络

首次 认定

20

308

海伽 誉 生物

首次 认定

20

309

骋 筑 燃气

首次 认定

20

310

鼎 湘 自动化

首次 认定

20

311

海昭 能 坤 信息 科技

首次 认定

20

312

卫 岚 电子

首次 认定

20

313

皓 腾 模型

首次 认定

20

314

海杰邦 塑料 五金

首次 认定

20

315

海利 霸 电子

首次 认定

20

316

妙 声 力

首次 认定

20

317

凝 兰 新 材料 科技

首次 认定

20

318

简 视 智能

首次 认定

20

319

启 呈 信息

首次 认定

20

320

光 华国瑞 物 联网 信息

首次 认定

20

321

绍德 环保 科技 (上海

首次 认定

20

322

起 锐 自动化

首次 认定

20

323

小 螺钉 互联网

首次 认定

20

324

移 鸿 信息

首次 认定

20

325

亚 (上海) 机械

首次 认定

20

326

弘 业 涂料 科技 发展

首次 认定

20

327

海隆 满 电子

首次 认定

20

328

海舒森 电子 科技

首次 认定

20

329

拼 历 客 信息 科技

首次 认定

20

330

昶 义 自动化

首次 认定

20

331

通 芮斯克 土木工程

首次 认定

20

332

司 模具 技术 (上海

首次 认定

20

333

伦 豪斯 机械 (上海

首次 认定

20

334

珍 诚 机械

首次 认定

20

335

洲 源 (上海) 环境

首次 认定

20

336

达 文化 传媒 (上海

首次 认定

20

337

巨 蕴 网络

首次 认定

20

338

饮 (上海) 实业

首次 认定

20

339

超星 实业

首次 认定

20

340

智慧 圆 科普 教育 设备

首次 认定

20

341

力 佳 新 材料 科技

首次 认定

20

342

海凌 晗 电子

首次 认定

20

343

矽 展 智能

首次 认定

20

344

新 玖 金属

首次 认定

20

345

海泰 屹 信息

首次 认定

20

346

茸 勍 机械

首次 认定

20

347

元 睿 (上海)

首次 认定

20

348

巨 昂 实业

首次 认定

20

349

易 (上海) 信息

首次 认定

20

350

脉 泽 光电

首次 认定

20

351

峰峦 实业

首次 认定

20

352

复 坤 电子

首次 认定

20

353

世 岚 精密 模具 科技

首次 认定

20

354

钜 岭 工业

首次 认定

20

355

松江 飞 繁

重新 认定

5

356

精密 工具 (上海)

重新 认定

5

357

易 能源 技术 (集团

重新 认定

5

358

普利 生 机电

重新 认定

5

359

积 成 慧集信 息 技术

重新 认定

5

360

海希迈 机电 设备

重新 认定

5

361

工业 包装 材料 (上海

重新 认定

5

362

春 黎 电子

重新 认定

5

363

海莱 帝 科技

重新 认定

5

364

盛 光电 (上海)

重新 认定

5

365

海索达 传动 机械

重新 认定

5

366

科 弦 精密

重新 认定

5

367

艺 (上海) 包装

重新 认定

5

368

海诺雅克 电气

重新 认定

5

369

五 腾 金属

重新 认定

5

370

本 智能 机电 (上海

重新 认定

5

371

汇聚 自动化 科技

重新 认定

5

372

工 生物 工程 (上海

重新 认定

5

373

海康 赛 制冷

重新 认定

5

374

网 鱼 信息

重新 认定

5

375

海森 中 电器

重新 认定

5

376

工 (上海) 挖掘机

重新 认定

5

377

镕 电子 系统工程

重新 认定

5

378

海博 迅 医疗 生物 仪器

重新 认定

5

379

海艾 乐 影像

重新 认定

5

380

盛 实业 (上海)

重新 认定

5

381

海摩特威尔 自控 设备

重新 认定

5

382

工 (上海) 叉车

重新 认定

5

383

宏 桐 实业

重新 认定

5

384

海欣诺 通信 技术

重新 认定

5

385

航天 精密 机械

重新 认定

5

386

海纳恩 汽车 技术

重新 认定

5

387

海芬 能 自动化

重新 认定

5

388

正泰 自动化 软件

重新 认定

5

389

非 众 制冷

重新 认定

5

390

法 信 机电 设备 制造

重新 认定

5

391

密 (上海) 科技

重新 认定

5

392

天一 高 德 机电 实业

重新 认定

5

393

允 英 医疗

重新 认定

5

394

共 久 电气

重新 认定

5

395

海迪凯 标识 科技

重新 认定

5

396

永明 机械 制造

重新 认定

5

397

海朗 惠 包装

重新 认定

5

398

万 雍 科技

重新 认定

5

399

立 司 帝 控制 系统 (上海

重新 认定

5

400

江 衡 软件

重新 认定

5

401

知 普 信息

重新 认定

5

402

世 德 子 汽车 零部件

重新 认定

5

403

海伊 新 环保 科技 发展

重新 认定

5

404

虏 伯 家用 电梯 (上海

重新 认定

5

405

龙胜 实业

重新 认定

5

406

三 克 激光

重新 认定

5

407

玉 丹 药业

重新 认定

5

408

海昱 章 电气 成套 设备

重新 认定

5

409

海瑞 翊 信息

重新 认定

5

410

沪 通 企业

重新 认定

5

411

智 觉 光电

重新 认定

5

412

尚 实 能源

重新 认定

5

413

励 精 科技 (上海

重新 认定

5

414

海威泽尔 机械 设备

重新 认定

5

415

逊 自动化 科技 (上海

重新 认定

5

416

钢结构 建筑 系统 (上海

重新 认定

5

417

海福 精 特 金属 装饰

重新 认定

5

418

海博 阳 新 能源 科技

重新 认定

5

419

益 通 科技

重新 认定

5

420

迩 徕 德 电力 设备 (上海

重新 认定

5

421

国 纪 电子

重新 认定

5

422

国 龙 生物 技术 集团

重新 认定

5

423

海邦 中 高分子

重新 认定

5

424

悦 瑞三维 科技

重新 认定

5

425

海奥 星 制药 技术 装备

重新 认定

5

426

仓 (上海) 通信

重新 认定

5

427

威 工程塑料 (上海)

重新 认定

5

428

工 科技 (上海)

重新 认定

5

429

乾 承 机械

重新 认定

5

430

海米 飞 网络

重新 认定

5

431

攀 (上海) 机械

重新 认定

5

432

海康特 环保 科技

重新 认定

5

433

缘 脉 环境

重新 认定

5

434

福莱 网络 科技 (上海

重新 认定

5

435

边 光 实业

重新 认定

5

436

乐 纯 生物

重新 认定

5

437

耸 智 信息

重新 认定

5

438

中 联 重 科 桩 工

重新 认定

5

439

诺 测量 仪表 (上海

重新 认定

5

440

咏 姿 时装

重新 认定

5

441

仪 达 空调

重新 认定

5

442

海吉 控 传动系统

重新 认定

5

443

一 德 电气

重新 认定

5

444

腾 会展 科技 (上海

重新 认定

5

445

美 谱 达

重新 认定

5

446

精 浜 传动

重新 认定

5

447

阳 关 网络 信息 技术

重新 认定

5

448

海史肯 图 信息

重新 认定

5

449

机 (上海) 精密

重新 认定

5

450

合 既得 动 氢 机器

重新 认定

5

451

纬 而 视

重新 认定

5

452

灿 态 信息

重新 认定

5

453

尔森 电气 保护 系统 (上海

重新 认定

5

454

扬 盛 印

重新 认定

5

455

海松 耐 智能

重新 认定

5

456

亿 诺 焊接

重新 认定

5

457

天 (上海) 新

重新 认定

5

458

始建 华 建材 (上海

重新 认定

5

459

海埃科 燃气 测控

重新 认定

5

460

海卓 昕 瑞 供应 链

重新 认定

5

461

朗 (上海) 电 塑

重新 认定

5

462

佳 鹭 新型

重新 认定

5

463

数 恩 电气

重新 认定

5

464

海沃勒 起重 设备

重新 认定

5

465

联 泰 科技

重新 认定

5

466

海思 客 琦 自动化 工程

重新 认定

5

467

意 迪尔 科技

重新 认定

5

468

锐 信息 科技 (上海

重新 认定

5

469

塑 尔 热流道

重新 认定

5

470

健 麾 信息

重新 认定

5

471

兆 力 电器

重新 认定

5

472

茨 (上海) 医药 设备

重新 认定

5

473

海诺狄 生物 科技

重新 认定

5

474

克拉 电子

重新 认定

5

475

汉 电子 (上海)

重新 认定

5

476

晶华 胶粘 新

重新 认定

5

477

绿 泽 生物 科技 有限

重新 认定

5

478

仰 康 智能

重新 认定

5

479

海邦 文 电子

重新 认定

5

480

芯 圣 电子

重新 认定

5

481

九 高 节能

重新 认定

5

482

海雅 宸 照明

重新 认定

5

483

友 浦 塑胶

重新 认定

5

484

久 壬 信息

重新 认定

5

485

天 信 网络

重新 认定

5

486

伉 达 软件

重新 认定

5

487

海克 络 蒂 材料 科技

重新 认定

5

488

海威茨 堡 电梯

重新 认定

5

489

冠 驰 汽车 安全 技术

重新 认定

5

490

江南 制药 机械

重新 认定

5

491

易 视 计算机

重新 认定

5

492

正 诚 机电

重新 认定

5

493

鑫 毅 交通

重新 认定

5

494

海蛟 交通 设备

重新 认定

5

495

御 胜 信息

重新 认定

5

496

() 汽车 电子 设备

迁入 高

20

497

百 力 格 生物 技术

迁入 高

20

498

仪 电 物理 光学 仪器

迁入 高

20

499

海仁基 互联网 科技

迁入 高

20

500

紫 通 信息

迁入 高

20

501

海莱 慎 生物

迁入 高

20

502

海贝塔 建筑 科技

迁入 高

20

503

致 研 智能

迁入 高

20

504

能 科技 (上海)

迁入 高

20

505

恒润 申 启 展览 展示

迁入 高

20

506

海欧 畅 新 材料 科技

迁入 高

20

507

祥 过滤 设备 (上海

迁入 高

20

508

竖排 网络 科技

迁入 高

20

509

(上海) 物 联网

迁入 高

20

510

国 龙 生物

迁入 高

20

511

景 真 信息

迁入 高

20

512

语 路 医疗

迁入 高

20

513

英 波 声学 工程 技术

迁入 高

20

514

扬 基 电子

迁入 高

20

515

融 康 汽车

迁入 高

20

516

仪 电 分析

迁入 高

20

517

景 好 建筑工程

迁入 高

20

518

海 越 赛尔 自动化 科技

迁入 高

20

519

华 全能 自控 设备 (上海

迁入 高

20

520

常住 体育运动 咨询

迁入 高

20

521

大 因 多媒体

迁入 高

20

522

固 好 包装

迁入 高

20

523

良 治 电器

迁入 高

20

524

鼎天 时尚 科技

迁入 高

20


இடுகை நேரம்: ஆகஸ்ட் -10-2020